Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA wynikająca z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 4.5.2016, str. 1–88) W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o tym, że: 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą przy ul. Dębowej 9, 97-320 Lubiaszów, e–mail kgw.lubiaszow@op.pl 2. Inspektorem ochrony danych jest Marek Baliński, tel. 508 132 332, e–mail marekbalinski798@gmail.com. 3. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; 2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 p. pkt 1–4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest obowiązkowe, zaś podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzani